General conditions

UVODNA NAPOMENA
Ove upute i uvjeti predbilježbe i kupnje turisti?koga aranžmana sastavni su dio Ugovora odnosno vau?er, koji su sklopljeni izme?u KAISER PUTOVANJA d.o.o. (u daljem tekstu KAISER PUTOVANJA) sjedište: Gajeva 23, 10 000 Zagreb, OIB: 44732187670 i Ugovaratelja/Putnika (u daljem tekstu: Ugovaratelj) koji se prijavljuje za turisti?ki aranžman.

1. PRIJAVA I UGOVARANJE
Ugovaratelj putovanja je osoba koja sklapa ovaj Ugovor u svoje ime i za svoj ra?un ili u korist tre?e osobe. Ugovaratelj se za putovanje koje organizira KAISER PUTOVANJA može prijaviti u svim poslovnicama KAISER PUTOVANJA i kod drugih ovlaštenih zastupnika. Potpisivanjem Ugovora, Ugovaratelj prihva?a sve uvjete rezervacije putovanja, koje je prije osobno prou?io. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, Ugovaratelj upla?uje 50% cijene aranžmana (po osobi), osim ako u programu nije druga?ije odre?eno. Razlika do pune cijene aranžmana upla?uje se najkasnije 30 dana prije po?etka putovanja, osim ako u programu nije druga?ije odre?eno (iznimka je obro?no pla?anje). Ovaj Ugovor po?inje službeno vrijediti od trenutka kada KAISER PUTOVANJA zaprimi od Ugovaratelja kopiju uplate za rezervaciju (osobno, poštom, fax, elektronski ili slanjem broja kreditne kartice ili uplatom na ra?un) te se tada smatra da je putovanje ugovoreno.

2. CIJENA I SADRŽAJ ARANŽMANA
Cijena aranžmana (ako u programu putovanja nije druga?ije odre?eno) uklju?uje sve što je nazna?eno u programu putovanja. Usluge fakultativnih izleta, transfera, isho?enja viza, napojnica, cijepljenja, putnog osiguranja, ulaznica i svega što KAISER PUTOVANJA može omogu?iti i uklju?iti u Ugovor, a nije uklju?eno u cijenu programa putovanja, Ugovaratelj posebno pla?a. Ukoliko cijena neke od dodatnih usluga nije navedena, KAISER PUTOVANJA ?e o cijeni obavijestiti Ugovaratelja prije potpisivanja Ugovora. Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) ugovaratelj sam pla?a i treba ih naru?iti pri prijavi putovanja. Ako Ugovaratelj traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, pla?a je odmah vodi?u ili predstavniku agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za dodatne usluge koje je Ugovaratelj zatražio za vrijeme trajanja putovanja i platio na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, KAISER PUTOVANJA ne snosi odgovornost, bez obzira na pruženu pomo? od predstavnika KAISER PUTOVANJA prilikom pribavljanja tih usluga i davanja informativnih cijena o usluzi. Putnik je dužan na zahtjev predstavnika organizatora putovanja prije zapo?injanja putovanja predo?iti dokaz da je u cijelosti podmirio cijenu putovanja, jer ako cijena nije podmirena Putnik ne može zapo?eti putovanje, osim ako ugovorne strane nisu druga?ije dogovorile.

3. USLUGE 
Usluge smještaja, transfera, restorana i sl. kategorizirani su po službenoj kategorizaciji države u koje se putuje, te su važe?i u trenutku izdavanja programa i na njih organizator nema nikakvog utjecaja. Treba uzeti u obzir da kategorizacija u pojedinim državama odstupa od kategorizacije u državi Hrvatskoj. Ako Ugovaratelj prilikom rezervacije ne zatraži i uplati smještaj po posebnim željama (pogled more, park, odvojeni kreveti, bra?ni krevet i sl.) bit ?e smješten u smještaj koji je službeno osiguran za smještaj gostiju, a prema onome što je navedeno u programu putovanja. Check in je naj?eš?e iza 14:00 h, a Check out je do 10:00 h, osim ako nije druga?ije dogovoreno s pružateljem usluge smještaja.

4. LAST MINUTE 
Ako je Ugovaratelj sklopio Ugovor o organiziranju putovanja kao »last minute« (putovanje u posljednji trenutak) ili Ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije pod nazivima: fortuna, as, jocker, rulet, no name hotel i sl.), tada Putnik prihva?a sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne ?injenice na koje organizator putovanja ne može utjecati, a Putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Putnik nema pravo prigovora prema organizatoru putovanja.

5. PUTNA DOKUMENTACIJA 
Putnik je dužan najkasnije 8 dana prije polaska na prodajnom mjestu preuzeti putnu dokumentaciju (vau?er, obavijest o vremenu i mjestu polaska, mjestu me?uodredišta, ili izmjene prijevoznog sredstva te vremenu dolaska u to mjesto, broju telefona ili drugom sredstvu koje mu omogu?uje kontakt s organizatorom putovanja; u slu?aju putovanja maloljetnika, na?inu uspostave neposredne veze s njim ili za njega odgovornom osobom i ostale potrebne informacije) ukoliko mu ona ve? nije uru?ena ili zatražiti da mu se ona dostavi poštom.
Štetu koja bi nastala zbog toga što na vrijeme ne preuzme putnu dokumentaciju snosi isklju?ivo Putnik.

6. PUTNO OSIGURANJE
Cijene putovanja ne uklju?uju osiguranje od posljedica nesretnog slu?aja i bolesti na putovanju, osiguranje od ošte?enja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja, te osiguranje kojima se osiguravaju troškovi pomo?i i povratka Putnika u mjesto polazišta u slu?aju nesre?e ili bolesti. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, smatra se da su Putnicima ponu?ena navedena dodatna osiguranja koja nisu uklju?ena u cijenu putovanja. U slu?aju da Putnik zahtjeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod KAISER PUTOVANJA, pri ?emu KAISER PUTOVANJA sudjeluje samo kao posrednik. Preporu?ujemo pozorno prou?iti uvjete osiguranja prije kupnje.

7. OTKAZ PUTOVANJA KAISER PUTOVANJA ILI PROMJENA PROGRAMA
U skladu s važe?im zakonima KAISER PUTOVANJA zadržava pravo otkaza putovanja ili promjene programa putovanja. 
Ukoliko se za putovanje ne prijavi dovoljan broj putnika, KAISER PUTOVANJA zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije po?etka putovanja. Najmanji broj putnika potrebnog za izvršenje pojedinog putovanja posebno je nazna?en kod svakog programa ili u Ugovoru. KAISER PUTOVANJA zadržava pravo otkazivanja putovanja te potpune ili djelomi?ne promjene programa putovanja, ako prije po?etka putovanja nastanu izvanredne okolnosti koje se nije moglo predvidjeti niti izbje?i (rat, nemiri, teroristi?ke akcije, štrajk, sanitarni poreme?aji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, vremenske neprilike i sl.). KAISER PUTOVANJA zadržava pravo promjene dana ili sata zbog promjena reda letenja ili nastanka nepredvi?enih okolnosti i pravo promjene pravca putovanja, ako se promijene uvjeti putovanja, kao što su neki od sljede?ih: promijenjeni red letenja, sigurnosno stanje u državi, vremenske (ne)prilike, i to bez isplate odštete, a prema važe?im propisima u me?unarodnomu prometu. KAISER PUTOVANJA ne odgovara za kašnjenje aviona, brodova ili vlakova, kao i za promjene programa, koje bi nastale kao posljedice takvog kašnjenja. U slu?aju da stanje na samoj destinaciji KAISER PUTOVANJIMA ne dozvoljava smještaj Putnika u naru?enom objektu, KAISER PUTOVANJA može Putnika smjestiti u istoj destinaciji u drugom objektu iste kategorije. KAISER PUTOVANJA zadržava pravo otkazivanja Ugovora ako se ustvrdi da Putnik krši odredbe sklopljenog Ugovora, ako je dao krive podatke o broju Putnika ili njihovoj starosti, odnosno ako je tijekom putovanja došlo do promjene, a Putnik o tome nije obavijestio KAISER PUTOVANJA. Ako KAISER PUTOVANJA otkaže putovanje, Putnik ima pravo na isplatu cjelokupnog upla?enoga iznosa, ali ne i na isplatu štete.

8. OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE UGOVARATELJA ILI PUTNIKA
Ukoliko Ugovaratelj ili Putnik otkaže putovanje KAISER PUTOVANJA na ime naknade štete od ukupne cijene aranžmana zadržava: 
- do 30 dana prije dana polaska: 50% cijene aranžmana ili trošak zrakoplovnih karata i ostali troškovi koji su prilikom 
  potvrde rezervacije bili izraženi kao: “nepovratni“ 
- 30 – 15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
- 14 – 0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Ukoliko je nastala šteta ve?a od navedenih, KAISER PUTOVANJA zadržava pravo naplate iste, a u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice kao i na sve druge bitne promjene osim ako u programu putovanja ili katalogu nije druga?ije navedeno. Kod otkaza aranžmana Ugovaratelj nema pravo na naknadu eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sli?nih troškova. Ukoliko se ime i prezime putnika koji se prijavio na putovanje razlikuje od imena koje piše na putnoj dokumentaciji putnika (skra?enica imena, dva prezimena i sl.) KAISER PUTOVANJA ima pravo naplatiti štetu prouzrokovanu neto?nim podacima, a odnosi se na izdavanje zrakoplovnih karata s imenom razli?itim od imena na putnoj dokumentaciji s kojom se putnik prijavljuje na let. Ukoliko do ispravke ne do?e na vrijeme i Putnik se ne može prijaviti na let KAISER PUTOVANJA ne odgovara za nastalu štetu. Ukoliko Ugovaratelj koji otkaže putovanje na?e novog korisnika iste rezervacije, Organizator ?e zara?unati troškove uzrokovane zamjenom, ako je zamjena mogu?a, uz nadoplatu od 800 Kn.

9. PUTNE ISPRAVE
Putnici su obvezatni imati valjane osobne putne isprave. U slu?aju da pojedine države uvjetuju ulazak u državu odre?enom vremenskom ispravnoš?u putne isprave prije isteka valjanosti na dan ulaska, Putnik je o tim odredbama dužan sam voditi ra?una. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za KAISER PUTOVANJA, a ako bi zbog takva propusta Putnika KAISER PUTOVANJA pretrpio dodatnu štetu, Putnik je dužan istu nadoknaditi. Ako za vrijeme putovanja Putnik izgubi ili mu budu ukradene putne isprave, trošak izdavanja novih isprava snosi sam Putnik. Ukoliko je za neko putovanje potrebna viza, KAISER PUTOVANJA može posredovati u njezinom pribavljanju uz posebnu doplatu. U tom slu?aju je Putnik dužan prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu ili ponudi KAISER PUTOVANJA dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za isho?enje vize za zemlju u koju se putuje. KAISER PUTOVANJA ne jam?i isho?enje vize. Ukoliko Putnik ne ispuni navedene obaveze, smatrat ?e se da je Putnik odustao od putovanja. KAISER PUTOVANJA ne jam?i za to?nost informacija dobivenih od nadležnih veleposlanstava. KAISER PUTOVANJA nije odgovoran za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela, kojima se Putniku ne dopušta ulazak u neku državu. Putnik je dužan poštovati ku?ni red u ugostiteljskim ili hotelskim objektima te dobronamjerno sura?ivati s predstavnikom organizatora i izvo?a?em usluge. Ako Putnik ne poštuje svoje obveze, odgovara organizatoru za prouzro?enu štetu. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koju bi Putnik mogao pretrpjeti u takvom slu?aju. Tijekom putovanja Putnik je dužan ponašati se na na?in koji ne ugrožava živote ili zdravlje svojih suputnika i ne ugrožava sam tijek putovanja. U slu?aju da se Putnik ponaša suprotno ovoj odredbi, predstavnik organizatora ima ga pravo isklju?iti iz daljnjeg putovanja bez povrata bilo kakvih troškova osim uplata koje se pla?aju na licu mjesta.

10. ZDRAVSTVENI PROPISI
Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Pri putovanju u te zemlje, Putnik je obvezatan imati potvrde i isprave o izvršenom cijepljenju. Putnik je dužan pravovremeno obavijestiti agenciju o svim ?injenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži odre?enu vrstu ishrane, boluje od kroni?nih bolesti i sl.). U slu?aju da su u programu za putovanje navedena odnosno zahtijevana odre?ena cijepljenja, svaki Putnik mora se sam pobrinuti za dobivanje me?unarodne potvrde - žute knjižice s upisanim obavljenim cijepljenjima. KAISER PUTOVANJA ne odgovara za mogu?e komplikacije ili Putnikovo prekidanje putovanja zbog Putnikovog nepoštivanja zdravstvenih propisa države u koju ulazi ili programa na koji se prijavio, a i za troškove koji mogu nastati u vezi s tim.

11. PRTLJAGA
Za prijevoz prtljage nije odgovoran organizator, agent ili posrednik. Organizator nije odgovoran za prijevoz prtljage, te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za kra?u prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu ili u smještajnom objektu. Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do težine koju odre?uje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage Putnik pla?a prema važe?im cijenama zra?noga prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. KAISER PUTOVANJA ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili ošte?enu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upu?uje direktno zrakoplovnom prijevozniku. Pri prijevozu autobusom, Putnik može ponijeti dva komada osobne prtljage. Putnici su dužni brinuti o svojim stvarima, unesenim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnomu, Putnici sami snose odgovornost za kra?u, gubitak ili ošte?enje stvari ostavljenih u autobusu bez njihovoga nadzora.
Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upu?uje prijevozniku ili smještajnom objektu. Posebnu je prtljagu (bicikl, daska za surfanje, golf oprema, glazbeni instrumenti i sli?ni predmeti) Ugovaratelj dužan najaviti prije sklapanja Ugovora. Ako je mogu?e, Organizator ?e pokušati udovoljiti unaprijed najavljenom Ugovarateljevom dodatnom zahtjevu za posebnom prtljagom, ali ne može jam?iti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo zbog ograni?enja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Organizator stoga ne snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Putnik zbog toga pretrpi.

12. REKLAMACIJE I PRITUŽBE
U slu?aju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana, Putnik može pokrenuti žalbeni postupak radi uklanjanja nepravilnosti. Putnik se za nepravilnosti ili nedostatke mora pritužiti na licu mjesta voditelju putovanja, predstavniku KAISER PUTOVANJA, neposrednom davatelju usluga odnosno ovlaštenoj lokalnoj agenciji, koji ?e nastojati pružiti ugovorenu uslugu odnosno ispraviti nepravilnosti na licu mjesta. U slu?aju da se, ovisno o sadržaju, reklamacija može riješiti na licu mjesta (na primjer, nezadovoljavaju?a ?isto?a sobe, ure?enje, položaj sobe i sl.), a Putnik se nije pritužio na nepravilnost na licu mjesta i o nepravilnosti nije obavijestio gore navedene osobe, ra?una se da se Putnik slaže s tako odra?enom uslugom i s tim je izgubio pravo na ulaganje kasnijih reklamacija sa zahtjevom za smanjivanjem cijene usluge odnosno isplate štete. Ako ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, Putnik mora tražiti pismenu potvrdu, iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije ostvarena onako kako je ugovoreno, potvrdu mora potpisati predstavnik KAISER PUTOVANJA ili neposredni davatelj usluga ili predstavnik lokalne agencije zadužene za zastupanje. Ovakva pismena potvrda (reklamacija) je službeni dokument. Putnik potvrdu mora priložiti u pisanom prigovoru. Pisani prigovor Putnik treba priložiti u roku od osam dana nakon putovanja, prigovori elektronskom poštom (e mail) ne?e biti uvaženi. Ako Putnik preda pisani prigovor nakon toga roka, KAISER PUTOVANJA takav prigovor nije dužan uvažiti. Za rješavanje prigovora na usluge u inozemstvu, obvezatno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje prigovora. Organizator je dužan izdati pisano rješenje na ovaj prigovor u roku od ?etrnaest dana, po primitku prigovora, a može odgoditi rješenje o pritužbi za dodatnih ?etrnaest dana zbog prikupljanja obavijesti. Organizator rješava samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora. Sniženje cijene po prigovoru može dose?i: iznos neiskorištenog dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomi?nim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograni?ena je na iznos cijene aranžmana. Dok traje postupak rješenja, a ukupno najviše ?etrnaest odnosno dvadeset i osam dana nakon prigovora, Putnik se neopozivo odri?e posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA ili druge ustanove i davanja obavijesti u medije i javnost. Isto tako se kroz ovaj vremenski rok Putnik i Organizator odri?u prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade za prigovor može biti iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti ve? iskorištene usluge ni cjelokupni iznos aranžmana. Putnik i KAISER PUTOVANJA ?e sporove nastojati riješiti sporazumno, a u suprotnomu ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu. Mjerodavno ?e pravo biti pravo Republike Hrvatske.

13. OBVEZE KAISER PUTOVANJA
Organizator je dužan Putniku staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i Op?e uvjete u pisanom ili elektronskom obliku, dati odgovaraju?u obavijest o osnovnim grani?nim formalnostima, formalnostima pri izdavanju vize i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti. KAISER PUTOVANJA je dužan brinuti se o izvršenju usluga kao i o izboru davatelja usluga pažnjom dobroga gospodarstvenika te skrbiti o pravima i dobrima Putnika, sukladno dobrim obi?ajima u turizmu. KAISER PUTOVANJA je dužan Putniku pružiti sve ugovorene usluge za svaki pojedini aranžman te dati odgovore zbog možebitnoga neizvršenja usluga ili dijela usluga. KAISER PUTOVANJA ?e sve spomenute obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani na?in, osim ako ne nastupi «viša sila» ili promjena okolnosti. Ukoliko bude mogu?e, KAISER PUTOVANJA ?e u takvim slu?ajevima ponuditi zamjensko rješenje. KAISER PUTOVANJA nije obvezatan pružati usluge koje nisu spomenute u ovim Uvjetima. KAISER PUTOVANJA ne odgovara za eventualne pogreške u tisku.

14. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, KAISER PUTOVANJA ima kod osiguravaju?eg društva Croatia osiguranje d.d., sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzro?i putniku neispunjenjem, djelomi?nim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza. Djelatnici agencije upoznati ?e Putnika sa sadržajem važe?eg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju KAISER PUTOVANJA prouzro?i Putniku neispunjenjem, djelomi?nim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a Putnik potpisom Ugovora o putovanju potvr?uje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

15. OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan brinuti se da ?e osobno ispuniti uvjete predvi?ene propisima Republike Hrvatske i zemlje kroz koju ili u koju putuje, i pridržavati se ku?noga reda u hotelu i na drugim mjestima i sura?ivati s predstavnikom organizatora i davateljima usluga. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosje?an ?ovjek. Organizator putovanja ne odgovara za radnje putnika koje se ti?u njegove osobne odgovornosti. Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje odre?uje prijevoznik i one predvi?ene grani?nim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Organizator nije odgovoran za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga do?e do otkaza putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Organizator zadržava pravo naplate naknade štete kako je odre?eno ovim Op?im uvjetima. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzrokuje, a osobito za štetu koja je nastala kao posljedica ne izvršavanja ugovora i Op?ih uvjeta. Štetu koju je prouzro?io Putnik ?e platiti odmah, na recepciji hotela i na drugomu mjestu koje odredi fizi?ka ili pravna osoba kojoj je štetu nanio.

ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi op?i Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora, i Putnik sklapa s KAISER PUTOVANJA odnosno s ovlaštenom putni?kom agencijom, u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji KAISER PUTOVANJA. Mogu?a predvi?ena odstupanja od ovih Uvjeta moraju biti spomenuta u programu putovanja. Potpisivanjem ugovora, Putnik prihva?a cijeli program i uvjete putovanja. Ovi uvjeti putovanja isklju?uju sva prijašnja.